اشكانیان
 
دستوا-شهر اشكانی ساسانی
 

شهر تاریخی دستوا در نزدیكی شوشتر كنار رود گرگر قرار دارد. آثار این منطقه مربوط به دوره الیمایی و پارتی است و در دوره ساسانی و اسلامی نیز زندگی در این محل ادامه داشته است. این شهر پایتخت شاهان الیمایی بود. در حفاریهای دستوا علاوه بر آثار معماری، آثاری همچون قطعات سفال،  سكه های مفرغی مربوط به الیماییان و یك سكه سربی ساسانی به دست آمده است. اهمیت آثار كشف شده دستوا به مقبره ای است كه در این شهر به دست آمده و به دوره الیمایی و پارتی تعلق دارد. آرامگاههای كشف شده از نوع سردابه ای هستند و تابوتهای سفالی در آنها قرا داشت. احتمالا این منطقه اولین تجربه الیمایی ها در بوجود آوردن آرامگاههای این گونه باشد. آنها اولین اشغال کنندگان دشت ماهی بازان هستند.
دو محل در دستوا تدفین تابوتی داشته اند. این تابوتها با درپوش بی لعاب و تزیینات برجسته کنگره ای هستند و هرکدام 2.5 متر طول و 70 سانتیمتر پهنا دارند. جهت مشخصی برای اسکلتهای درون تابوتها نمی توان تعیین کرد. میان تابوتها که به صورت چند طبقه چیده شده اند کوزه هایی قرار داده بودند اما اجساد درون تابوت هیچ شی دیگری با مخود نداشتند. به جز یک مورد که یک پیه سوز لعابدار درون تابوت قرار گرفته بود.

 

 

تدفین تابوتی در ایران باستان-احمد چایچی امیر خیز - محمد رضا سعیدی هرسینی

اطلس تاریخ ایران