اشكانیان
 
تپه بولحیه شوش
 

این تپه مخروطی شکل با ارتفاع 50 متر در 3کیلومتری جنوب شوش قرار دارد و در سال 1928 با حمایت پارسیان هند حفاری شد. در این حفاری شش تابوت سفالی به شکل انسان از دوره اشکانی کشف گردید که به دلیل فرسودگی شدید، باستان شناسان نتوانستند آنها را از خاک خارج کنند و تنها از آنها تصویر برداری کردند. در حفاریهای قسمتهای دیگر تپه اثر دیگری کشف نشد. در تپه دیگری در نزدیکی تپه اول نیز آثاری از تابوتهای سفالی مشابه دیده شد.ادامه حفاری در محل جدید منجر به کشف 12تابوت دیگر و 6خمره تدفین از دوره اشکانی شد که از سقال به شکا انسان ساخته شده بودند.
تابوتهای بولحیه مربوط به قرن اول پیش از میلاد تا قرن اول پس از میلاد هستند و تا 2 متر درازا داشتند . سفال آنها از مخلوطی از کاه و خاک رس تشکیل شده که در همان محل پخته شده اند و بسیار شکننده اند.برخی تابوتها شکل وان داشتند وبرخی دیگر دارای شکل انسانی بودند. جسد درون تابوت در کفن پوشانده شده بود. بر بدنه آنها تزییناتی با دست بوجود آمده بود.میان تابوتها کوزه هایی قرار داده بودند.

 

 

تدفین تابوتی در ایران باستان-احمد چایچی امیر خیز و محمد رضاسعیدی هرسینی

اطلس تاریخ ایران