اشكانیان
 
معبد انتوم در اوروك
 

این بنا به شیوه كهن بابلی با نفوذ هنر هلنی ساخته شده است. در واقع معماری اشكانی این شكلهای كهن یونانی را هضم كرده و به آن غنا بخشیده است. تعدادی نیم ستون گرد چسبیده به دیوار نماهای معبد را تشكیل میدهد كه بالای هر یك از آنها قوسی تزیینی قرار داده شده است . بر اساس كتیبه مكشوفه بنا در سال 110 میلادی ساخته شده است و متعلق به خدای گاریوس است.

اطلس تاریخ ایران