اشكانیان
 

شاهان اشکانی

 
 

تاریخ سلسله اشكانیان همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است و ما با آنها نسبت به هخامنشیان و ساسانیان خیلی غریب تر هستیم.این سلسله از تاریخ 247پ م به روی كار آمد و خیلی سریع ایران را از دست سلوكیان غیر ایرانی گرفت و به حكومت آنها پایان داد و در سال224 میلادی توسط ساسانیان منقرض شد .حكومت اشکانی همیشه با رومیان در جنگ بود. در این حكومت دین مردم واحد نبود و هر قومی دین خود را داشت . میتوان گفت پایتخت واحدی هم وجود نداشت و حكومت مستقل مركزی بسیار كم رنگ بود و كشور تا حدودی به شكل ملوك الطوایفی كنترل میشد

 
Coin of Arsaces I. British Museum, London (Britain). Photo Marco Prins.
اشك اول
اشك اول
250پ م
-
214 پ م
اردوان اول
211 پ م
-
191پ م
سکه فریاپت

 
191پ م
-
181 پ م
سکه فرهاد اول
181 پ م
-
174 پ م
سکه مهرداد اول
مهرداد اول - اشك پنجم
174 پ م
-
137 پ م
سکه فرهاد دوم
فرهاد دوم - اشك ششم
137 پ م
-
128
سکه اردوان دوم
اردوان دوم - اشك هفتم
128پ م
-
123 پ م
سکه مهرداد دوم
مهرداد دوم - اشك هشتم

123 پ م
-
89 پ م

سکه مناسکیر
89 پ م
-
76 پ م
سکه سنتروک
76 پ م
-
67 پ م
سکه فرهاد سوم
فرهاد سوم- اشك یازدهم
67 پ م
-
57 پ م
سکه مهرداد سوم
57 پ م
-
55پ م
Coin of the rebel king Gotarzes I.
سکه ارد اول
ارد اول - اشك سیزدهم
55 پ م
-
37 پ م
Coin of Mithradates III.
سکه فرهاد چهارم
فرهاد چهارم - اشك چهاردهم
37 پ م
-
3 پ م
Coin of the Parthian king Phraates III.
سکه فرهاد پنجم
فرهاد پنجم - اشك پانزدهم
3 پ م
-
4 م
Coin of the Parthian king Phraates III.
سکه ارد دوم
ارد دوم - اشك شانزدهم
4 م
-
6 م
Coin of the Parthian king Phraates III.
سکه ونن اول
ونن اول -اشك هفدهم
4یا 6 میلادی
-
19 م
Coin of the Parthian king Orodes II.
سکه اردوان سوم
اردوان سوم -اشك هیجدهم
19 م
-
41 م
Coin of the Parthian king Orodes II.
سکه وردان
وردان - اشك نوزدهم
41 م
-
47 م
Coin of the Parthian king Pacorus I.
سکه گودرز
گودرز - اشك بیستم
47 م
-
50 م
سکه ونن دوم
50 م
-
54 م
سکه بلاش اول
54 م
-
77 م
Coin of the Parthian king Phraataces.
سکه پاکور دوم
پاكور دوم - اشك بیست و سوم
77 م
-
108 م
سکه اردوان چهارم
79 م
-
93 م
سکه خسرو اشکانی
112 م
-
128م
سکه بلاش دوم
130 م
-
149 م
Coin of Artabanus II. British Museum, London (Britain). Photo Marco Prins.
سکه بلاش سوم
بلاش سوم - اشك بیست و هفتم
148 م
-
190
Coin of Vardanes I.
سکه بلاش چهارم
بلاش چهارم - اشك بیست و هشتم
190م
-
209 م
سکه بلاش پنجم
209 م
-
215 م
Coin of Artabanus IV.
سکه اردوان پنجم
اردوان پنجم - اشك سی ام
209 م
-
224 م
اطلس تاریخ ایران
livius.orgمنبع سایت