<< قبلی

شوش

دروازه ورودی اصلی كاخهای هخامنشی و پایه ستونهای بر جای مانده آن

بعدی >>