<< قبلی

شوش

سر ستونهای سنگی هخامنشی- وقتی دیالافوا فرانسوی نتوانست این سنگ را به علت سنگینی آن با خود همراه دیگر اجناسی كه از دل خاك بیرون آورده بود به فرانسه ببرد از روی دلخوری با چكش به جنگ آن افتاد و آنرا ریز ریز كرد

بعدی >>