طرحها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی- محمد رضا ریاضی

مهر های مكشوفه از شوش پیش از تاریخ-4000 پ م -فعالیت زنان در كنار تجهیزات بافندگی

مهر های مكشوفه از شوش پیش از تاریخ-4000 پ م -فعالیت زنان در كنار تجهیزات بافندگی