هخامنشیان

نقشه كاخ هخامنشی در شوش

كاخ هخامنشیان در شوش ،این شهر پایتختهخامنشیان بوده است

 

كاخ آپادانای داریوش اول هخامنشی در شوش واقع بود كه در اثر آتش از بین رفت و پس از آن داریوش به ساخت تخت جمشید پرداخت.ویرانه های این كاخ را میتوان در روی تپه های تاریخی شوش مشاهده كرد.

 

كاخ هخامنشی شوش

نقشه كاخ هخامنشی شوش

 

 

این دروازه توسط داریوش اول ساخته شده است و دروازه غربی كاخ شاهی است. زیر سازی تپه ای كه كاخ بر روی آن ساخته شده است همانند زیر سازی تخت جمشید بسیار مستحكم است. این دروازه به سه اتاق بار عام می رسد و در این اتاق سنگ داریوش نوشته شده بود كشف شد. در این سنگ نبشته نحوه ساخت كاخ شاهی و نام ملل تحت فرماندهی هخامنشیان ذكر شده است .

كاخ هخامنشی شوش

در كنار یكی از این سالنهای بار عام دو اتاق كوچك قرار دارد كه هیچ دری برای آنها تعبیه نشده است و تنها راه ورودی آنها از سقف بوده. این اتاقها حتما مربوط به خزانه شاهی بوده اند. وقتی اسكندر شوش را غارت كرد 40000 شمش فلزات قیمتی بدست آورد.از اتاق دوم و سوم می توان به كاخ بار عام عام اصلی یعنی كاخ آپادانا دسترسی پیدا كرد . این كاخ مربعی با ابعاد 109 متر دارای 36 ستون بوده است.

كاخ هخامنشی شوش

بر اساس كتاب نوشته شده توسط استر در شرق كاخ آپادانا دروازه بزرگ قرار داشته كه اكنون آثاری از آن باقی نمانده است و در كنار آن هم حتما راه پله ای بوده كه مراجعین را به بالای تپه می رسانده است. این دروازه شبیه دروازه تمام ملل تخت جمشید بوده و آثاری از پایه ستونهایی كه سقف را نگه می داشتند بر جای مانده

كاخ هخامنشی شوش

با توجه به نقشه می توان موقعیت بناهای مختلف در شوش را ملاحظه نمود

كاخ هخامنشی شوش

اطلس تاریخ ایران