هخامنشیان

خشیارشا - کوزه

Xayârâ \ X \ vazraka

 

 

خشیارشا شاه بزرگ

 
اطلس تاریخ ایران