هخامنشیان

خشیارشا - مهر

 
  1. X ayâr â
  2. \ X \ vazraka
 
 

خشیارشا شاه بزرگ

 
 
  1. adam \ X ay
  2. âr â \ X
 
 

من هستم خشیارشا شاه

 
اطلس تاریخ ایران