هخامنشیان

خشیارشا - پایه ستون - شوش

 

خشیارشا - پایه ستون - شوش XSc

  1. adam \ Xayârâ \ xâyathiya \ vazraka \ xâyathiya \ xâyathiyânâm \ xâya
  2. thiya \ dahyunâm \ Dârayavahau \ xâyathiyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ thât
  3. iy \ Xayââ \ xâyathiya \ ima \ hadi \ akunâm \ pasâva \ yathâ \ adam \ xâya
  4. thiya \ abavam \ aita \ adam \ yânam \ jadiyâmiy \ Auramazdâm \ mâm \ Au
  5. ramazdâ \ pâtuv \ hadâ \ bagaibi \ utamaiy \ xaçam \ utâ \ tyamaiy \ kartam

 

 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه کشورها شاه این زمین پسر داریوش شاه یک هخامنشی

شاه خشیارشا گوید بعد از اینکه شاه شدم من این بنا را ساختم. این بخشش را من از اهورامزدا خواهانم : اهورامزدا با ایزدان مرا و شهریاری مرا و آنچه بوسیله من انجام شده بپاید

 
اطلس تاریخ ایران