هخامنشیان

خشیارشا - پایه ستون - شوش

 

xsb

  1. adam \ Xayârâ \ xâyathiya \ vazraka \ xâyathiya \ xâyathiyânâm \ xâya
  2. thiya \ dahyunâm \ Dârayavahau \ xâyathiyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ thât
 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه کشورها شاه این زمین پسر داریوش شاه یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران