هخامنشیان

خشیارشا - پایه ستون - شوش

 

خشیارشا - پایه ستون - شوش XSa

  1. thâtiy \ Xayârâ \ xâyathiya \ vanâ \ Auramazdâha \ ima \
  2. hadi \ Dârayavau \ xâyathiya \ akunau \ hya \ manâ \ pitâ

 

 

خشیارشا شاه گوید : با تایید اهورامزدا شاه داریوش پدر من این کاخ را ساخت

 
اطلس تاریخ ایران