هخامنشیان

خشیارشا - پایه ستون

 

xpk

  1. thâtiy \ Xayârâ \ X \ imam \ taçaram \ adam \ akunavam
این ن.شته بر روی پایه ستونهای مختلفی دیده شده و نمیتوان تشخیص داد که آیا متعلق هستند یا از آن مستقل هستندxpjبه
 

خشیارشا شاه گوید : من این کاخ را ساختم

 
اطلس تاریخ ایران