هخامنشیان

خشیارشا - بر لباسهای شاه در کاخ تچر

 

xpk

  1. Xšayâršâ \ Dârayavahauš \ XŠyâ\ puça \ Haxâmanišiya
اکنون از بین رفته است زیرا ضربه آنها را کنده است
 

خشیارشا پسر شاه داریوش یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران