هخامنشیان

خشیارشا - پایه ستون

 

xpj

  1. adam \ Xayârâ \ X \ vazraka \ X \ Xyânâm
  2. \ X \ DHyûnâm \ X \ ahyâyâ \ bûmiyâ
  3. \ Dârayavahau \ Xyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya
  4. \ thâtiy \ Xayârâ \ X \ imam \ taçaram \ adam \ akunavam

 

 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این زمین پسر داریوش یک هخامنشی. شاه خشیارشا گوید من این کاخ را ساختم

 
پنج عدد از این پایه ستونها در حرمسرا در اتاق ملکه پیدا شده است
اطلس تاریخ ایران