هخامنشیان

خشیارشا - دستگیره در

 

xpi

  1. mayûxa \ kâsakaina \ Xayârâha \ Xhyâ \ vithiyâ \ karta \

 

 

در کوب ساخته شده از سنگ لاجورد درکاخ شاه خشیارشا

 
اطلس تاریخ ایران