هخامنشیان

خشیارشا -کاشیهای کاخ آپادانا

خشیارشا -کاشیهای کاخ آپادانا XPg

 1. thâtiy \ Xayârâ \
 2. xâyathiya \ vazraka \ va
 3. nâ \ Auramazdâha \ vasi
 4. y \ tya \ naibam \ akunau
 5. \ utâ \ frâmâyatâ \
 6. Dârayavau \ xâyathiya
 7. \ hya \ manâ \ pitâ \ va
 8. nâpiy \ Auramazdâha
 9. \ adam \ abiyajâvayam
 10. \ abiy \ ava \ kartam \
 11. utâ \ frataram \ akuna
 12. vam \ mâm \ Auramazdâ
 13. \ pâtuv \ hadâ \ bagai
 14. bi \ utamaiy \ xaçam
 

گوید خشیارشا شاه بزرگ : به خواست اهورامزدا بسی بناهای زیبا به فرمان پدرم داریوش ساخته شد .هم به خواست اهورامزدا من بر آن بناها افزودم و آنها را بیشتر کردم . اهورامزدا و دیگرایزدان مرا و شهریاری مرا پایدار سازد

 
خشیارشا -کاشیهای کاخ آپادانا
اطلس تاریخ ایران