<< قبلی

لوح به خط بابلی کاخ حرمسرالوح به خط بابلی کاخ حرمسرا - نگه داری در موزه ملی ایران