هخامنشیان
خشیارشا - دروازه ملل

 

خشیارشا - دروازه ملل

  1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ imâ
  2. m \ bumim \ adâ \ hya \ avam \ asm
  3. ânam \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \
  4. hya \ šiyâtim \ adâ \ martiyahy
  5. â \ hya \ Xšayâršâm \ xšâyathiyam
  6. \ akunauš \ aivam \ parunâm \ xš
  7. âyathiyam \ aivam \ parunâm \ fram
  8. âtâram \ adam \ Xšayâršâ \ xšâ
  9. yathiya \ vazraka \ xšâyathiya \ xšâ
  10. yathiyânâm \ xšâyathiya \ dahyû
  11. nâm \ paruv \ zanânâm \ xšâyath
  12. iya \ ahyâyâ \ bumiyâ \ vazrak
  13. âyâ \ dûraiy \ apiy \ Dârayavaha
  14. uš \ xšâyathiyahyâ \ puça \ Haxâ
  15. manišiya \ thâtiy \ Xšayâršâ \
  16. xšâyathiya \ manâ \ pitâ \ Dâraya
  17. vauš \ Dârayavahauš \ pitâ \ Viš
  18. tâspa \ nâma \ âha \ Vištâspahy
  19. â \ pitâ \ Aršâma \ nâma \ âha \ u
  20. tâ \ Vištâspa \ utâ \ Aršâma \
  21. ubâ \ ajivatam \ aciy \ Auramaz
  22. dâm \ avathâ \ kâma \ âha \ Dârayava
  23. um \ hya \ manâ \ pitâ \ avam \ xš
  24. âyathiyam \ akunauš \ ahyâyâ \
  25. bumiyâ \ yathâ \ Dârayavahauš \ xš
  26. âyathiya \ abava \ vasiy \ tya \ frathara
  27. m \ akunauš \ thâtiy \ Xšayâršâ

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که خشیارشا را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری . من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی که مردم گوناگون دارند شاه این سرزمین دور و پهناور پسر داریوش هخامنشی . گوید خشیار شا شاه : پدر من داریوش پدر داریوش ویشتاسپ پدر ویشتاسپ ارشام بود . هم ویشتاسپ و هم ارشام هر دو زنده بودند آنگاه که اهورامزدا را اراده بر آن شد که پدر من داریوش را بر این جهان فرمانروایی دهد . آنگاه که داریوش شاه شد بناهای بسیار شکوهمند ساخت

 

خشیارشا - دروازه ملل

 

  • xšâyathiya \ Dârayavauš \ puçâ \
  • aniyaiciy \ âhatâ \ Auramazdâm
  • \ avatha \ kâma \ âha \ Dârayavauši \ hya
  • \ manâ \ pitâ \ pasâ \ tanûm \ mâm
  • \ mathištam \ akunauš \ yathâmaiy
  • \ pitâ \ Dârayavauš \ gâthavâ \ a
  • šiyava \ vašnâ \ Auramazdahâ \ ada
  • m \ xšâyathiya \ abavam \ piça \ gâ
  • thavâ \ yathâ \ adam \ xšâyathiya \ a
  • bavam \ vasiy \ tya \ fratharam \ aku
  • navam \ tyamaiy \ piça \ kartam \ âha
  • \ ava \ adam \ apayaiy \ utâ \ ani
  • ya \ kartam \ abijâvayam \ tyapati
  • y \ adam \ akunavam \ utamaiy \ tya
  • \ pitâ \ akunauš \ ava \ visam \
  • vašnâ \ Auramazdahâ \ akumâ \ th
  • âtiy \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \
  • mâm \ Auramazdâ \ pâtuv \ utama
  • iy \ xšaçam \ utâ \ tya \ manâ \ kar
  • tam \ utâ \ tyamaiy \ piça \ kartam
  • \ avašciy \ Auramazdâ \ pâtuv

گوید خشیارشا : داریوش شاه را پسران دیگر هم بود .اما اراده اهورامزدا چنان بود که داریوش پدر من مرا جانشین خود کرد . آنگاه که پدر من داریوش از این جهان رفت به خواست اهورامزدا من به جای پدرم شاه شدم و بر تخت نشستم.هنگامی که شاه شدم بسیار بناهای با شکوه ساختم. آنچه را که به فرمان پدرم ساخته شده بود من نگه داری کردم و بناهای دیگر بر آن افزودم.آنچه را که من افزودم و آنچه را که پدر من ساخت همه را به یاری اهورامزدا ساختیم. گوید خشیارشا شاه : مرا اهورامزدا بپاید و کشور مرا و آنچه را ساخته ام و آنچه را که پدر من ساخته است همه را اهورامزدا بپاید

 

خشیارشا - سنگ نبشته حرمسرا

 
اطلس تاریخ ایران