هخامنشیان

خشیارشا - کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش

خشیارشا - کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش

خشیارشا - کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش XPe

  1. Xšayâršâ \ xšâyathiya \ vazra
  2. ka \ xšâyathiya \ xšâyathiyâ
  3. nâm \ Dârayavahauš \ xšâyath
  4. iyahyâ \ puça \ Haxâmanišiya \

 

 

خشیار شا شاه بزرگ شاه شاهان پسر داریوش شاه یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران