هخامنشیان
خشیارشا - تکه ای از کوزه نقره ای

XH

 

Xayârâha \ Xhyâ \ vithiyâ \ kartam

 

 

در خانه شاه خشیارشا ساخته شده

 
اطلس تاریخ ایران