هخامنشیان
خشیارشا - گنج نامه
 

خشیارشا - گنج نامه

 

کپی از نوشته خشیارشا در موزه همدان

 
اطلس تاریخ ایران