هخامنشیان
خشیارشا - گنج نامه

 

XE

خشیارشا - گنج نامه

 

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \
 2. hya \ mathišta \ bagânâm \
 3. hya \ imâm \ bumim \ ad
 4. â \ hya \ avam \ asmânam \
 5. adâ \ hya \ martiyam \ ad
 6. â \ hya \ šiyâtim \ adâ
 7. \ martiyahyâ \ hya \ Xša
 8. yâršâm \ xšâyathiyam \
 9. akunauš \ aivam \ parun
 1. âm \ xšâyathiyam \ aivam
 2. \ parunâm \ framâtâram
 3. \ adam \ Xšayâršâ \ xšâ
 4. yathiya \ vazraka \ xšâyathi
 5. ya \ xšâyathiyânâm \ xš
 6. âyathiya \ dahyunâm \ par
 7. uzanânâm \ xšâyathiya \
 8. ahiyâyâ \ bumiyâ \ va
 9. zrakâyâ \ duraiy \ apiy
 10. \ Dârayavahauš \ xšâyathiya
 11. hyâ \ puça \ Haxâmanišiya 

خدای بزرگ است اهورامزدا که بز رگترین خدایان است . که این زمین را آفرید که آسمان را آفرید که برای مردم شادی آفرید که خشیارشا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه سرزمینهای دارای مردمان بسیار شاه در این زمین دور و پهناور پسر داریوش یک هخامنشی

خشیارشا - گنج نامه

 
اطلس تاریخ ایران