<< قبلی
بقایای جاده در کوههای شمال تخت جمشید

سنگفرش به جای مانده در کوههای شمالی تخت جمشید

این جاده تخت جمشید را به شهر باستانی استخر متصل می کند. محل این عکس در نزدیکی تخت جمشید در شمال شرقی آن می باشد

همانطور که در شکل دیده می شود مقطع جاده حالت حرف یو انگلیسی دارد

بعدی >>