<< قبلی

مقابر هخامنشی

مقبره های سنگی اطراف تخت جمشید

منظره تخت جمشید از مقبره نیمه تمام در دره جنوب غربی آن