<< قبلی

کاخ تچر

کاخ تچر

از جلو کاخ صد ستون - کاخ آپادانا -ایوان کاخ هدیش و در پایان کاخ تچر

محل عکاسی از بالای کوه رحمت

بعدی >>