هخامنشیان

سربازخانه شرقی ودیگر آثار شرقی

در شرق کاخهای صد ستون و خزانه خیابان 320 متری قرار دارد که توسط برج و بارو صفه را از کوه رحمت جدا می کند. این قسمت مخصوص سربازان و محل استقرار آنها بوده و معماری آن نسبت به کاخها ساده تر است. در این قسمت چندین کتیبه مختلف کشف شده است

از آثار شرقی می توان به چاه سنگی 26 متری اشاره کرد که برای کنترل سیلاب و نگه داری آب آشامیدنی بکار می رفته و در دل سنگ کنده شده است. این چاه هیچ ارتباطی با کانالهای داخل صفه ندارد و کف آن مسدود است. کندن چاهی با ابعاد 4/7 * 4/7 * 26 متر در سنگ یک کار عظیم و طاقت فرسا است

سربازخانه شرقی ودیگر آثار شرقی

 
اطلس تاریخ ایران