هخامنشیان

نمونه امضاهای پایه ستونهای کاخ خزانه
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان

امضای سازندگان

امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان

 

امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان

امضای سازندگان

امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان

امضای سازندگان

امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان

امضای سازندگان

امضای سازندگان
امضای سازندگان
امضای سازندگان

امضای سازندگان

   
اطلس تاریخ ایران