هخامنشیان

خیابان سپاهان
 

پس از عبور از دروازه ملل راه به دو شاخه تقسیم می شود .یکی از طرف جنوب دروازه ملل به سمت آپادانا و دیگری از سمت شرق که به سمت خیابان سپاهان می آید. این خیابان 96 متری به صورت حرف ال انگلیسی رو به جنوب میرود و روبروی کاخ بار یا صد دروازه به انتها می رسد. این مسیر محل عبور مراجعین به سمت داخل صفه بوده و هم اکنون فقط پایه پی دیوارها سالم مانده و دیوار ها فرو ریخته اند

خیابان سپاهان

 

به فواصل حدود7 متری فرورفتگیهایی در دیوارها موجود است که احتمالا محل ایستادن سربازان بوده است .اطراف خیابان نیز اتاقهایی تعبیه شده است که آن نیز احتمالا محلی برای سربازان و نگه داری اشیاء بوده است

خیابان سپاهان

 

همانطور که در شکل می بینید یک سر ستون عقاب به نام هما در سمت شمال خیابان سپاهان نزدیک دروازه ملل قرار دارد و دلیل آن مشخص نیست

خیابان سپاهان

اطلس تاریخ ایران