ساسانیان


نقش رجب

سنگ نگاره هایی از اردشیر اول و شاپور اول ساسانی وكرتیر روحانی قدرتمند ساسانی

 

نقش رجب در سه کیلومتری شمال تخت جمشید قرار دارد و در کنار آن جاده اصفهان شیراز می گذرد.سمت دیگر جاده نیز شهر استخر قرار دارد. در این محل چند سنگ نگاره ساسانی قرار دارد. حالت طبیعی صخره مانند سایه بان است و در این محل فردی به نام رجب قهوه خانه ای .داشته و بدین سان سنگ نگاره های ساسانی به نام نقش رجب شناخته می شوند

نقش رجب

اردشیر اول
چهار سنگ نگاره کنار هم قرار دارند و قدیمی ترین آنها متعلق به اردشیر اول است که موسس سلسله ساسانی است.پدر او اردوان پنجم را شکست می دهد ولی خود خیلی زود می میرد و اردشیر اول اولین شاه ساسانی شناخته می شود.او تیسفون پایتخت اشکانیان را تصرف می کند وآنها را به کلی منقرض می کند. در این سنگ نگاره اردشیر اول در حال گرفتن نشان شاهی از اهورامزدا نشان داده شده است .اهورامزدا در سمت راست شاه حلقه شاهی را به او می دهد و در دستانش شاخه برسم قرار دارد. آندو لباسی شبیه هم دارند.در کنار شاه بزرگان دیگر نقش .بسته اند

نقش رجب نقش رجب
 

دو خادم درباری شاه در سمت چپ او هستند و یکی از آنها مگس پرانی را تکان می دهد .مرد سمت چپی در همه سنگ نگاره های اردشیر اول دیده می شود و حتما مرد مهمی بوده است. دو زن در سمت راست اهورامزدا قرار دارند که حتما یکی ملکه و دیگری نجیب زاده دیگری می باشد و در کنار آنها نوشته شده دین زرتشت در حال انقراض بودکه من اردشیر شاه آن را زنده کردم

دو نگاره کوچک بین شاه و اهورامزدا قرار دارندو سمت چپی که کنار پای شاه است پسرش شاپور است که از روی کلاهش شناسایی میشود و دیگری که شاخه برسمی در دست دارد .شناسایی نشده است
در نقش رستم نیز همچین نگاره ای با همین موضوع قرار دارد ولی در آنجا شاه و اهورامزدا بر اسب سوار .هستند

نقش رجب نقش رجب
 

شاپوراول
نقش برجسته دوم از آن پسر و جانشین اردشیر اول یعنی شاپور اول می باشد .این نگاره الهام گرفته از نقش برجسته اردشیر در نقش رستم می باشد.در این نگاره شاه سوار بر اسب از اهورامزدا که او هم بر اسب نشسته حلقه پادشاهی را می گیرد . صورت شاه و خدا هر دو بسیار صدمه دیده اند

نقش رجب نقش رجب
 

شاپوراول
در نگاره سوم نیز شاپور اول را می بینیم که بر پشت اسب نشسته است.پشت سر او نه نفر از درباریان ایستاده اند از این نه نفر فقط فرد اول پشت سر شاه شناسایی شده است که هرمز ولیعهد او است. در جلوی اسب شاه هیچ دشمن شکست خورده ای زانو نزده و این نشان می دهد که این نگاره قبل از سال 244 میلادی حک شده است او در این سال گاردین سوم امپراتور روم را شکست داده است و شرح این شکست در سنگ نگاره ای در بیشاپور آمده است. سنگ نبشته جلوی اسب شاه می گوید

ترجمه كتیبه بر سینه اسب: این پیكری است از بغ مزدا پرست، خدایگان شاپور
شاهان شاه ایران و انیران كه چهره از یزدان دارد
پسر بغ مزدا پرست، خدایگان، اردشیر شاهان شاه كه چهرا از یزدان دارد
نواده خدایگان بابك شاه

نقش رجب نقش رجب
 

كرتیر
در زمان پادشاهی بهرام دوم سنگ نگاره کوچکی نیز به طرحهای نقش رجب اضافه شده است که در سمت چپ سنگ ناره اول قرار دارد. این نگاره متعلق به کرتیر روحانی با نفوذ و قدرتمند زرتشتی می باشد و تنها نگاره ای است که متعلق به شاهان نیست. در این نگاره او خدمات خود را به سلسله ساسانی برشمرده است

نقش رجب نقش رجب

نقش رجب

نقشه از سایت
aariaboom.com

 
اطلس تاریخ ایران