هخامنشیان
کاخ حرمسرا
 

نخستین عمارتی که خشیارشا در مجاورت خزانه ساخت کاخ حرمسرا است. این بنا شامل چندین ساختمان یک شکل است که به ردیف در کنار هم ساخته شده اند.هرکدام یک اتاق بزرگ و چند اتاق کوچکتر دارند.کرپتر قسمتی از این بنا را برای اقامت گروه باستان شناسی بازسازی کرده است که هم اکنون موزه تخت جمشید می باشد و میتوان توسط آن به برداشت خوبی از شکل بنا در گذشته دست یافت .البته او برای استفاده بهینه تغییراتی در نقشه ساختمان داده است

حرمسرای تخت جمشید

 

سنگ بنای عمارت در قسمت جنوبی آن کشف شده است . خشیارشا علائه بر اینکه در این کتیبه اعلام کرده که او این کاخ را ساخته گفته است که داریوش او را به ولیعهدی انتخاب کرد

حرمسرای تخت جمشید

 

از آنجا که ستونها و سر ستونها چوبی بودند همگی در آتش سوزی شاه مقدونی سوخته اند. تالار اصلی این بنا 12 ستون داشته و با یک ایوان به حیاط بزرگی در ارتباط است. بر درگاههای این تالار تصویر خشیارشا نقش بسته است ولی اثری از نصب جواهرات در آنها دیده نمی شود زیرا در این طرحها او با لباس رسمی نبوده است

حرمسرای تخت جمشید

 

چهار تاقچه سنگی در دیوار جنوبی ودر هر یک از دیوارهای شرقی و غربی سه تاقچه وجود دارد. هر سمت درگاههای شمالی دو پنجره دارد . بر دیوارجنوبی تالار اصلی و در دیوار جنوبی ایوان دو طرح ساسانی قرار دارد که یک بلند پایه ساسانی بر اسب سوار است. شاید او اردشیر اول بنیانگذار فرمانروایی ساسانی باشد

حرمسرای تخت جمشید

 

با کیفیتی که تالار اصلی دارد می توان نتیجه گرفت که اینجا محل زندگی ملکه بوده است

عمارت حرمسرا در جنوب صفه از بقیه کاخها جدا است و مهمانان و افرادی که به تخت جمشید می آمدند امکان دسترسی به این محل را نداشتند

حرمسرای تخت جمشید

اطلس تاریخ ایران