هخامنشیان

دروازه نیمه تمام
 

دروازه نیمه تمام را می توان در قسمت شمال شرقی روبروی کاخ صد ستون مشاهده کرد. اردشیر سوم احداث آنرا شروع كرد و پسر او اردشیر چهارم آنرا ادامه داد و كار ساخت آن تا زمان داریوش سوم نیز ادامه یافت.ظاهرا کنندگان از طریق پلکان و دروازه ملل وارد شدند-از طریق خیابان سپاهان به دروازه مورد نظر برسند و از آنجا وارد کاخ صد ستون می شدند.

دروازه نیمه تمام

 

این بنا شامل یک اتاق چهار ستونی با دو در شمالی جنوبی و اتاقهایی در شرق و غرب بوده و سازندگان بنا قصد داشتند كه هر دو درگاه را به صورت گاوهای بالدار بسازند که فرصت تکمیل آنرا پیدا نکرده اند.

از آنجا که این دروازه در هنگام آتش سوزی نیمه تمام بوده و احتمالا سقف چوبی نداشته ،احتمالا آتش سوزی در این مکان کمتر از جاهای دیگر بوده

 
اطلس تاریخ ایران