هخامنشیان
داریوش اول- کانال سوئز

 

DZb

 
 
  1. Dârayavauš \ XŠ \ vazraka
  2. \ XŠ : XŠyânâm \ XŠ \ dahy
  3. ûnâm \ XŠ \ ahyâyâ \
  4. bumiyâ \ vazrakâyâ \
  5. Vištâspahyâ \ pu
  6. ça\ Haxâmanišiya
 
 

داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این دنیای بزرگ پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران