نقشه کانال سوئز

نقشه کانال سوئز که به دستور داریوش کنده شد