هخامنشیان
داریوش اول- سنگ وزنه کشف شده از خزانه تخت جمشید
 

DWc

  1. 60 karayâ
  2. adam \ Dârayavau \
  3. xâyathiya \ vazraka \
  4. xâyathiya \ xâyath 
  5. iyânâm \ xâyath
  6. iya \ dahyûnâm \ x
  7. âyathiya \ ahyâyâ
  8. \ bûmiyâ \ Vitâ
  9. spahyâ \ puça \ Hax
  10. âmaniiya

 

داریوش اول- سنگ وزنه کشف شده از خزانه تخت جمشید
 

60عرش

منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه زمین پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

در زمان داریوش از معیار عرش برای وزن کشی استفاده می شد. یک عرش برابر 83.30 گرم است یعنی برابر 1/6 مینا که در بابل استفاده می شد. عرش به واحد کوچکتری به نام شکل تقسیم می شود که 8.33 گرم است . قطعه طلا به نام داریک یا داریکس وزن یک شکل داشت. خلوص این طلا معمولا 98% یا حتی 00% بود

 
اطلس تاریخ ایران