سنگ وزنه داریوش

سنگ وزنه داریوش اول کشف شده از خزانه تخت جمشید