هخامنشیان
داریوش اول- سنگ وزنه
در زمان داریوش از معیار عرش برای وزن کشی استفاده می شد. یک عرش برابر 83.30 گرم است یعنی برابر 1/6 مینا که در بابل استفاده می شد. عرش به واحد کوچکتری به نام شکل تقسیم می شود که 8.33 گرم است . قطعه طلا به نام داریک یا داریکس وزن یک شکل داشت. خلوص این طلا معمولا 98% یا حتی 00% بود

DWb

  1. adam \ Dârayavau \ x
  2. âyathiya \ vazraka \ x
  3. âyathiya \ xâyath
  4. iyânâm \ xâyath
  5. iya \ dahyûnâm \ x
  6. âyathiya \ ahyâyâ
  7. \ bûmiyâ \ Vitâ
  8. spahyâ \ puça \ Haxâ
  9. maniiya
 
 
منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه زمین پسر هیشتاسپ یک هخامنشی
 
اطلس تاریخ ایران