هخامنشیان
داریوش اول- سنگ وزنه
 

DWa

  1. 2 karâ
  2. adam \ Dâra
  3. yavau \ x
  4. âyathiya \ va
  5. zraka \ Vi
  6. tâspahyâ
  7. \ puça \ Hax
  8. âmaniiya
 
 

2 عرش

منم داریوش شاه بزرگ پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

در زمان داریوش از معیار عرش برای وزن کشی استفاده می شد. یک عرش برابر 83.30 گرم است یعنی برابر 1/6 مینا که در بابل استفاده می شد. عرش به واحد کوچکتری به نام شکل تقسیم می شود که 8.33 گرم است . قطعه طلا به نام داریک یا داریکس وزن یک شکل داشت. خلوص این طلا معمولا 98% یا حتی 00% بود

 
اطلس تاریخ ایران