هخامنشیان
داریوش اول - گلدان طلا
 

 

داریوش اول - گلدان طلا

! گلدان داریوش اول یا دوم !

 

داریوش شاه بزرگ

 
اطلس تاریخ ایران- موزه مترو پولیتن