هخامنشیان
نقش رستم-بالای مقبره داریوش

1

2

 

نقش رستم-بالای مقبره داریوش

1

نقش رستم-بالای مقبره داریوش

2

 
 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ im
 2. âm \ bumâm \ adâ \ hya \ avam \ asm
 3. ânam \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ h
 4. ya \ siyâtim \ adâ \ martiyahyâ
 5. \ hya \ Dârayavaum \ xsâyathiyam \ ak
 6. unaus \ aivam \ parûvnâm \ xsâyath
 7. iyam \ aivam \ parûvnâm \ framâtâ
 8. ram \ adam \ Dârayavaus \ xsâyathiya \ va
 9. zraka \ xsâyathiya \ xsâyathiyânâm
 10. \ xsâyathiya \ dahyûnâm \ vispazanâ
 11. nâm \ xsâyathiya \ ahyâyâ \ bûmi
 12. yâ \ vazrakâyâ \ dûraiapiy \ Vistâs
 13. pahyâ \ puça \ Haxâmanisiya \ Pârsa \ P
 14. ârsahyâ \ puça \ Ariya \ Ariya \ ci
 15. ça \ thâtiy \ Dârayavaus \ xsâya
 16. thiya \ vasnâ \ Auramazdâhâ \ imâ \
 17. dahyâva \ tyâ \ adam \ agarbâyam \
 18. apataram \ hacâ \ Pârsâ \ adamsâm \
 19. patiyaxsayaiy \ manâ \ bâjim \ abara
 20. ha \ tvasâm \ hacâma \ athahya \ ava \ a
 21. kunava \ dâtam \ tya \ manâ \ avadis \
 22. adâraiya \ Mâda \ Ûvja \ Parthava \ Harai
 23. va \ Bâxtris \ Suguda \ Uvârazm
 24. is \ Zraka \ Harauvatis \ Thatagus \ Ga
 25. dâra \ Hidus \ Sakâ \ haumavargâ \ Sa
 26. kâ \ tigraxaudâ \ Bâbirus \ A
 27. thurâ \ Arabâya \ Mudrâya \ Armina
 28. \ Katpatuka \ Sparda \ Yauna \ Sakâ \ tyaiy \ pa
 29. radraya \ Skudra \ Yaunâ \ takabarâ \ Putây
 30. â \ Kûsiyâ \ Maciyâ \ Karkâ \ thâtiy \ D
 1. ârayavaus \ xsâyathiya \ Auramazdâ \ yath
 2. â \ avaina \ imâm \ bûmim \ yaudatim \
 3. pasâvadim \ manâ \ frâbara \ mâm \ xsâ
 4. yathiyam \ akunaus \ adam \ xsâyathiya
 5. \ amiy \ vasnâ \ Auramazdâhâ \ a
 6. damsim \ gâthavâ \ niyasâdayam \ tyasâ
 7. m \ adam \ athaham \ ava \ akunava \ yathâ \ mâm \
 8. kâma \ âha \ yadipatiy \ maniyâhaiy \ t
 9. ya \ ciyakaram \ âha \ avâ \ dahyâva
 10. \ tyâ \ Dârayavaus \ xsâyathiya
 11. \ adâraya \ patikarâ \ dîdiy \ tyaiy \ g
 12. âthun \ baratiy \ avadâ \ xsnâsâhy \
 13. adataiy \ azdâ \ bavâtiy \ Pârsahyâ \
 14. martiyahyâ \ dûraiy \ arstis \ pa
 15. râgmatâ \ adataiy \ azdâ \ bavâti
 16. y \ Pârsa \ martiya \ dûrayapiy \ hacâ \ Pâ
 17. rsâ \ partaram \ patiyajatâ \ thâtiy \ Dâ
 18. rayavaus \ xsâyathiya \ aita \ tya \ karta
 19. m \ ava \ visam \ vasnâ \ Auramazdâhâ \ ak
 20. unavam \ Auramazdâ(ma)iy \ upastâm \ aba
 21. ra \ yâtâ \ kartam \ akunavam \ mâm \ A
 22. uramazdâ \ pâtuv \ hacâ \ gastâ \ utâma
 23. iy \ vitham \ utâ \ imâm \ dahyâum \ aita \ ada
 24. m \ Auramazdâm \ jadiyâmiy \ aitama
 25. iy \ Auramazdâ \ dadâtuv \
 26. martiyâ \ hyâ \ Auramazdâh
 27. â \ framânâ \ hauvtaiy \ gas
 28. tâ \ mâ \ thadaya pathim \
 29. tyâm \ râstâm \ mâ
 30. \ avarada \ mâ \ stabava
 

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفریدکه آن آسمان را آفرید که شادی برای مردمان آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری من داریوش شاه بزرگ شاه کشورهایی از همه گونه مردم شاه در این زمین بزرگ و گسترده پسر ویشتاسپ هخامنشی

داریوش شاه گوید : به خواست اهورامزدا این است کشورهایی که به جز پارس بر آنها فرمان راندم.مرا خراج گذاردند.آنچه از سوی من به آنها گفته شده است انجام دادند.قانون من است که آنها را نگاه داشت : ماد ایلام پارت هرات بلخ سغد خوارزم زرنگ رخج سته گوش قندهار هند سکاهای هوم نوش سکاهای تیز خود بابل آشور عربستان مصر ارمنستان کاپادوکیه سارد یونان سکاهای انسوی دریا مقدونیه یونانیهای سپر بر سر لیبی حبشه مکا و کاری

گوید داریوش شاه اهورامزدا چون این سرزمین را آشفته دید پس آنرا به من ارزانی داشت مرا شاه کرد من شاه هستم به خواست اهورامزدا من این سرزمین را بر جای خود نشاندم آنچه من گفتم آنرا انجام دادندچونانکه اراده من بود.اگر می اندیشی که چند است شمار کشورهایی که داریوش شاه زیر فرمانروایی داشت پس نگاره ها را بنگر که اورنگ مرا بر دوش دارند آنگاه خواهی دانست که نیزه مرد پارسی بسی دورتر جای رفته و بسی دور از پارس رزم جسته و نبرد آورده است

گوید داریوش شاه آنچه انجام شد همه را به خواست اهورامزدا کردم.اهورامزدا مرا یاری داد.اهورامزدا مرا و سرای شهریاری ام و این کشور را از آسیب دور بداردو این را من از اهورامزدا خواهانم.این را اهورامزدا به من بدهد.ای مرد ! فرمان اهورامزدا برایت ناگوار نباشد راه راست را ترک مکن خشونت نکن

پاراگرافها برای راحتی خواندن متن در نظر گرفته شده

 
 
 
اطلس تاریخ ایران