هخامنشیان
داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر
 

 

DSy

 
 
  1. adam \ Dârayavau X \ vazraka X Xyânâm
  2. X DHyunâm X \ ahyâyâ BUyâ \ Vi
  3. tâspahyâ \ puça \ Haxâmaniiya
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه زمین پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران