هخامنشیان
داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر
 

 

DSs

 
 
  1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ fraam \ ah
  2. yâyâ \ bûmiyâ \ kunautiy \ hya \ mart
  3. iyam \ ahyâyâ \ bûmiyâ \ kunau
  4. tiy \ hya \ iyâtim \ kunautiy \
  5. martiyahyâ \ hya \ uvaspâ \ urathâcâ \
  6. kunautiy \ manâ \ haudi \ frâbara \ mâm \ Au
  7. ramazdâ \ pâtuv \ utâ \ tyamaiy \ kartam \
 
 

خدای بزرگ اهورامزدا است که همه چیزهای این زمین را افرید . او مردان را آفرید و شادی برای مردان آفرید او اسبان خوب و رمه را آفرید او شاهی را به من بخشید. باشد که اهورامزدا مرا و آنچه درست می کنم حفظ کند

 
اطلس تاریخ ایران