هخامنشیان
داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر
 

 

DSq

 
 
  1. ... a ... ... \ Dârayavau \ X \ ... \ caam \ ... 
  2. ..... \ adâna \ .... ... nasatâ ... ...m \ mâ \ ka ... ... \ mâ \ yâ ...
 
 

قابل ترجمه نیست

 
اطلس تاریخ ایران