هخامنشیان
داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر
 

داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر

DSp

 
 
  1. Auramazdâ \ vazraka \ hya \ mathita \ bagânâm \ hauv \ Dâ
  2. rayavaum \ Xyam \ adâ \ hauaiy \ xaçam \ frâbara \ tya \ nai
  3. bam \ tya \ uratharam \ uvaspam \ umartiyam\ [ broken off ]
 
 

اهورامزدای بزرگ که بزرگترین خدایان است داریوش شاه را آفرید.او کشوری زیبا با گردونه سواران خوب اسبان خوب و مردمان خوب به وی بخشید

 
اطلس تاریخ ایران