هخامنشیان
داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر
 

 

DSo

 
 
  1. [ lacuna ] naa
  2. tam \ akunavam \ thâtiy \ Dâ
  3. rayavau \ X \ vanâ \ AMha \ Çû
  4. âyâ \ idâ \ fraam \ akunavam
 
 

و.....این را من انجام دادم

داریوش شاه گوید با یاری اهورامزدا بسیار چیزهای زیبا در شوش ساختم

 
اطلس تاریخ ایران