هخامنشیان
داریوش اول - مجسمه ای در شوش
 

 

DSn

 
 
  1. imam \ patikaram \ Dârayavau \ X \ niyatâya \ cartanaiy : [ lacuna ]
  2. [ lacuna ]na \ Dârayavaum \ Xyam \ AM \ pâtuv \ utâ \ tya \ kartam
 
 

داریوش شاه دستور به ساخت این مجسمه داد.باشد که اهورامزدا داریوش شاه و آنچه او می سازد را حفظ کند

 
اطلس تاریخ ایران