هخامنشیان
داریوش اول - پایه ستونهای شوش
 

 

داریوش اول - پایه ستونهای شوش DSk

 
 
  1. adam \ Dârayavau \ X \ vazraka \ X \ Xy
  2. ânâm \ X \ DHnâm \ Vitâspahyâ \
  3. puça \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Dâ
  4. rayavau \ X \ manâ \ AM \ AMha \ adam \ Amm \
  5. ayadaiy \ AMmaiy \ upastâm \ baratuv
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید : اهورامزدا از آن من است و من ا ز آن اهورامزدا هستم.من اهورا مزدا را پرستش کردم . اهورامزدا به من یاری دهد

 
اطلس تاریخ ایران