هخامنشیان
داریوش اول - پایه ستونهای شوش
 

 

داریوش اول - پایه ستونهای شوش DSj

 
 
  1. adam \ Dârayavau X \ vazraka X Xyânâm \ X ahyâyâ BUyâ \ Vitâspahyâ \
  2. puça \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Dârayavau X \ visam \ tya \ adam \ akunava
  3. m \ aniyathâ \ naiy \ akunavam \ yathâ \ AM m \ kâma \ âha \ avathâ \ akunava
  4. m \ mâm \ AM \ dautâ \ âha \ tya \ akunavam \ avamaiy \ visam \ ucâram \ âha \ thâ
  5. tiy \ Dârayavau X \ vanâ AMhâ \ hya \ ima \ hadi \ vainâtiy \ tya \ manâ \ ka
  6. rtam \ visahyâ \ fraam \ thadayâtaiy \ mâm \ AM L pâtuv \ utamaiy \ DHum
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید هر آنچه من کردم به غیر از آرمان اهورامزدا نبودبلکه همانگونه بود.اهورامزدا مرا یاری بود.آنچه کردم آن همه برای من نیک انجام بود. داریوش شاه گوید این است کاخی که به خواست اهورامزدا بوسیله من بر پا شده برای هر کس که آنرا ببیند عالی به دیده می آید.مرا اهورامزدا پایدار دارد و کشور مرا

 
اطلس تاریخ ایران