هخامنشیان
داریوش اول - پایه ستونهای شوش
 

 

داریوش اول - پایه ستونهای شوش DSi

 
 
  1. adam \ Dârayavau X \ vazraka \ X Xyânâm \ X DHnâm \ X a
  2. hyâyâ BUyâ \ Vitâspahyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ th
  3. âtiy \ Dârayavau X \ yathâ \ AM \ mâm \ Xyam akunau \
  4. ahyâyâ BUyâ \ vanâ \ AMha \ visam \ naibam \ akunavam
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید چون اهورا مزدا مرا شاه در این زمین کرد به خواست اهورا مزدا همه چیزرا زیبا کردم

 
اطلس تاریخ ایران